Current date is Tuesday March 2, 2021.
Üdvözöljük Absalom, Aksel nevű látogatóinkat!

Közösségeink

Plébániai közösségek

 • Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége
 • Biblaóra-közössége
 • Ifjúsági közösség

Egyházközség Képviselő Testülete:

 1. Dr. Novák István
 2. Bartha László
 3. Bóta Ferenc
 4. Bugyi Gábor
 5. Csúz Lajos
 6. Fülöp Zsolt
 7. Gattyán Márton
 8. Gulyásné Turóczi Margit
 9. Hajdu János
 10. Kozma József
 11. Major Ádám
 12. Merk István
 13. Molnárné Laki Edit
 14. Muhari Ferenc
 15. Orbán Árpád
 16. Pócs Tiborné
 17. Sinka Péter
 18. Suba István
 19. Szabó László
 20. Szaszkó Róbert
 21. Szatmári Zoltán
 22. Taczman András
 23. Taczman László
 24. Tóthné Gyetvai Klára
 25. Vígh János
 26. Víg Dávid

Tiszteletbeli Tagok:

 1. Egresi András
 2. Kisnémeth László
 3. Rusvai György
 4. Szatmári Antal
 5. Sisa Menyhért
 6. Lantos Tiborné
 7. Kovács-Szűcs Miklós
 8. Nagy András

 Rózsafüzér Társulat:

Már évtizedek óta fennálló hagyományokat  követünk, hiszen nagyszüleinktől tanultuk meg  a rózsafüzér tiszteletét. A 40 főből álló társulat minden hónap második vasárnapján találkozik a templomban és közösen végzik a rózsafüzért, melyet a magyar hazánkért, nemzetünk megújulásáért ajánlunk fel. A tagok minden nap egy tized rózsafüzért egyénileg is elmondanak; ez alkotja a koszorút. Egy koszorúban 15 tag van. Templomunk legszebb búcsúja a Rózsafüzér Királynője tiszteletéhez kapcsolódik. Ilyenkor az ország minden részéről fogadunk zarándokokat, akik imádságaikkal, Máriát dicsérő énekeikkel betöltik a templomot. Különös figyelmet fordítunk a Mária-tiszteletre május és október hónapban. Májusban minden este a lorettói litániát énekeljük, októberben pedig rózsafűzért imádkozzuk. Az ezeket követő szentmiséket a fatimai Szűz Anya szobrával tartott gyertyás körmenet zárja. Célunk a fiatalság bevonása, a Mária-tisztelet továbbadása a jövő generáció gyermekei számára.

Csúzné Baranyi Rozália társulatvezető

Ferences Világi Rend:

Szent Ferenc Atyánk által alapított ferences család tagjai vagyunk. Rendünk alapítója Szent Ferenc regulát írt a hozzá csatlakozó férfiakból kialakult közösség számára, melyet 1223-ban pápai bulla által jóváhagytak. Őket nevezik a Kisebb Testvérek Rendjének, ez a ferences első rend, a férfiak rendje.

A II. Rend a Szerzetesnővérek /Klarisszák/.

A III. Rend a Világi Rend. .

1978. június 24-én Seraphicus Patriarcha c. apostoli levéllel VI. Pál pápa jóváhagyta a ma érvényben lévő Regulát. Az Általános Konstitúciók a Regula megvalósításának, életünkbe vitelének irányelveit mutatják meg. II. János Pál pápa 2000. december 8-án aláírásával kötelező érvényű lett a Ferences Közösségek részére. A Ferences Világi Rend különböző szintű testvéri közösségekből áll: helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi csoportokból, amely testvéri közösségek mindegyike erkölcsi személynek számít az egyházon belül. Jászberényben – írásos dokumentumok alapján – már az 1750-es években alakult meg a rendi közösség, a harmadik rend. A 30-as, 40-es években a ferences szerzetesek hatására már 450 fő fogadalmas volt Jászberényben. A kommunista terror 1950-ben a szerzetesrendektől megvonta a működési engedélyt, így a jászberényi Ferencesektől is. A szerzeteseket elhurcolták, nem működött a harmadik rend sem. A múlt rendszer összeomlása után 1990-ben volt Esztergomban az első országos Ferences Világi Rendi találkozó, ott alakult meg az első, ideiglenes országos vezetőség. A 90-es évek elején Sípos Zoltán atya volt a Barátok templomának esperese, aki nagy tisztelője volt a Ferenceseknek, a templomi liturgikus ünnepekre, búcsúkra Ferences szerzeteseket hívott, akik lelkigyakorlatokat, szentbeszédeket tartottak. Így ismerkedtünk meg Márk atyával is, aki Szentkútról jött hozzánk. Havonta egy alkalommal tartott foglalkozást. Nagyon sokat tanultunk Márk atyától, aki olyan lelkesedéssel, szeretettel tanított bennünket, hogy lassan közösséggé formálódtunk.

Három testvérünk – Pető Istvánné, Holczer Erzsébet, Csikó Anna – akik a 30-as évek elején fogadalmat tettek, régi fogadalmuk értelmében Ferencesnek vallották magukat. Ennek értelmében 1997. április 22-én a kényszerű hosszú szünet után újra megkezdtük a testvéri közösség életét 3 fő örökfogadalmassal és 11 fő befogadott testvérrel. Kapisztrán Szent János Ferences Rendtartomány F.V.R. OT a nyilvántartásába vett mint az Assisi Szent Klára Közösséget, Márk atya tartományi asszisztens közreműködésével és javaslatára. 1999-ben örökfogadalmas testvér már 8 fő volt, ideiglenes fogadalmas 3 fő, befogadott 1 fő. Időközben nőtt a létszám, de sok idős, beteg is volt a közösségben, többen legnagyobb szomorúságunkra elhaláloztak. Örömünkre szolgált, hogy már férfiak is érdeklődtek, befogadást kértek, majd fogadalmat tettek. Márk atya tartományi asszisztens legnagyobb sajnálatunkra elkerült Szombathelyre és itt maradtunk asszisztens nélkül. Magyar Gergely tartományfőnök atya Kelemen Zoltán atyát nevezte ki a jászberényi és nagykátai közösségek  asszisztensének.

Közösségünk jelenlegi létszáma 13 fő, ebből 3-an ágyhoz kötött betegek, akik nem tudják látogatni az összejöveteleket. 10 fő havonta egy alkalommal Zoltán atya képzésén vesz részt.   Zoltán atya fiatalos ferences lelkiséggel, és nagy-nagy szeretettel foglalkozik velünk. Minden hónapban rendi gyűlést tart, ahol szentmisét celebrál és lelkigyakorlatot tart. Közösségünk ezen kívül minden első csütörtökön Szentségimádáson vesz részt. A közösség minisztere Kövér Károlyné, helyettes Tóth Mária, képzési felelős Józsa András, gazdasági vezető Lőrincz Istvánné, titkár Lantos Tiborné. Fontosnak tartjuk, hogy az eltelt évek alatt szerzett sok-sok lelki tanítást – amit az asszisztens atyáktól kaptunk -, nap-mint nap igazi ferencesként éljük meg. Közösségünk tagjai nagy szeretetettel és tisztelettel vannak egymás iránt, és nagy örömet jelent a havi találkozás az összetartozás. Hivatásunk: Szent Ferenc Regulája és buzdítása szerint, mint a „bűnbánó testvérek és nővérek” élni a világban, ki-ki a maga helyén. Szolgáló szeretettel munkálkodni családunkban, munkahelyünkön, szűkebb és tágabb környezetünkben, tanúságot téve az örömhírről, hogy a mi Urunk Jézus Krisztust követve eljussunk a mennyei Atyához, a Szentlélek segítsége által. Emberi gyengeségeink miatt minden nap újra kell kezdeni megtérésünket, amelyben erőt kapunk a szentgyónás és szentmise áldozat által.

Lantos Tiborné titkár

Egyházközségi Karitász Csoport

A karitász csoport vezetője: Tóthné Oláh Szeréna

Ministránsok csoportja:

A ministránsaink a plébánia régi hagyománya szerint szép számmal szolgálnak az oltár körül hétköznaponként és vasárnaponként egyaránt. Évente két versenyt rendezünk számukra.